UDRUŽENJE HRVATSKIH TRGOVAČKIH KUĆA

Zadovoljstvo kupnje

Nagradna igra 2022. - pravila

Na temelju čl. 69 Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) Trgocentar d.o.o. Zabok, Ulica 103.brigade 8, OIB: 84210581427, zastupan po direktoru Darku Bratkoviću, donosi sljedeća

 

Pravila nagradne igre

 

 

"U Trgocentru kupi i osvoji Suzuki"

 

 

PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

 

Članak 1

 

Priređivač nagradne igre pod nazivom "U Trgocentru kupi i osvoji Suzuki" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je Trgocentar d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću iz Zaboka, 103. brigade 8, OIB: 84210581427 (u daljnjem tekstu: Priređivač ili Trgocentar)

 

 

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

 

Članak 2

 

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim prodavaonicama mješovite robe tvrtke Trgocentar d.o.o. u razdoblju od 1. svibnja 2022. do 31. srpnja 2022. godine i ima samo jedno kolo. Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

 

 

 

ORGANIZACIJA , NAČIN I PRAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 

Članak 3

 

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datum izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija biti će objavljena na internet stranici Priređivača www.trgocentar.com.

 

Članak 4

 

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koje u razdoblju od 1. svibnja do 31. srpnja 2022. godine u bilo kojoj prodavaonici mješovite robe Priređivača ostvare iznos kupnje od 50,00 kn na jednom računu uz uvjet da ostvare kupnju jednog od odabranih proizvoda koji su uvjet sudjelovanja. Proizvodi koji su uvjet sudjelovanja će biti posebno označeni na plakatu u prodajnom mjestu, a popis proizvoda s kojima je moguće ostvariti sudjelovanje u nagradnoj igri će biti objavljeni na internet stranici www.trgocentar.com.

 

Članak 5

 

Kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri je kupon ili poleđina kopije računa na koji sudionik nagradne igre čitko ispisuje svoje podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, telefon ili mobitel. Kupon ili kopiju računa sudionik ubacuje za tu svrhu pripremljenu kutiju koja se nalazi u prodajnom mjestu.

Jedna osoba može ubaciti neograničeni broj kupona ili kopija računa s različitim brojem računa. Ako sudionik nagradne igre ubaci više istih kopija računa ili kupona i oni budu izvučeni, svi kuponi ili kopije računa s istim brojem računa bit će proglašeni nevažećima.

Svaki sudionik nagradne igre može biti dobitnik samo jedne nagrade. Ukoliko budu izvučeni podaci osobe koja je već izvučena i evidentirana kao dobitnik nagrade, pristupa se ponovnom izvlačenju za isti redni broj nagrade.

 

Članak 6

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. Pod užom obitelji podrazumijevaju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca i unuci.

 

 

 

NAGRADNI FOND

 

Članak 7

 

Fond nagrada sastoji se od:

 

Glavna nagrada:

 

1 x SUZUKI SWIFT 1.2 GL+AC METALIC HYBRID – u vrijednosti 110.000,00 kn s PDV-om

 

Ostale nagrade:

 

2 x potrošački bon u vrijednosti 10.000,00 kn s PDV-om

4 x potrošački bon u vijednosti 5.000,00 kn s PDV-om

12 x potrošački bon u vrijednosti 2.500,00 kn s PDV-om

20 x potrošački bon u vrijednosti 1.000,00 kn s PDV-om

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda s PDV-om iznosi 200.000,00 kn. Nagrade nisu zamjenjive za novac. Potrošački bonovi koji su nagrade u ovoj nagradnoj igri mogu se iskoristiti u prodajnim mjestima Trgocentra d.o.o.

 

IZVLAČENJE NAGRADA

 

Članak 8

 

Javno izvlačenje nagrada održat će se u Trgocentrovom Supercentru P-080 na adresi Ulica 103. brigade 8 u srijedu 10. kolovoza 2022. godine u 11 sati. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ili kopija računa ne sadrži sve relevantne podatke iz Članka 5 ovih pravila pristupit će se ponovnom izvlačenju za isti redni broj nagrade.

 

Ispravnost izvlačenja će nadgledati javni bilježnik i tročlana komisiju koju imenuju direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

 

DOBITNICI NAGRADA

 

Članak 9

 

Imena dobitnika će biti objavljena na internet stranici Trgocentra d.o.o. u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će telefonski obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od 2 dana od izvlačenja ili pismeno u roku od 8 dana ako u međuvremenu ne podignu nagradu.

Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo se slažu da se njihovo ime i prezime, adresa i fotografija mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na internet stranici www.trgocentar.com i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

 

PREUZIMANJE NAGRADA

 

Članak 10

 

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu Priređivača na adresi Ulica 103. brigade 8 u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pismene obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno starateljski odnos.

 

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Priređivač će ponovno obavijestiti dobitnika o nagradi te mu odrediti naknadni rok od 10 (deset) dana za podizanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Priređivač će postupiti sukladno čl.15. st. 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove koji su povezani s podizanjem nagrada.

 

 

PREKID NAGRADNE IGRE

 

Članak 11

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti. Sudionici o prekidu nagradne igre bit će obaviješteni na isti način kako su objavljena i ova Pravila nagradne igre.

 

 

PRESTANAK OBAVEZA

 

Članak 12

 

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku.

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 13.

 

Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre njihove osobne podatke, koje navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koriste za potrebe nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati i/ili prodavati trećim osobama, niti će ih koristiti u druge svrhe.

 

Sudionikom nagradne igre se smatra svaka osoba koja je navedena na kuponu ili na poleđini kopije računa sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila nagradne igre.

 

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu Nagradne igre.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14

 

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo na njih da odobrenje, a Trgocentar d.o.o. ih objavi na svojoj internetskoj stranici.

 

Članak 15

 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 16

 

Odluke Priređivača Nagradne igre o svim pitanjima u svezi s nagradnom igrom i pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, Pravila nagradne igre imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Priređivač. Za sve eventualne sporove povezane s Nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporozumno, nadležan je Općinski sud u Zaboku.

 

 

Zabok, 1. travnja 2022.

Za Trgocentar d.o.o.

 

direktor

Darko Bratković

 

 

 

Pravila su odobrena od strane Ministarstva financija 11. travnja 2022.godine

 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/143

URBROJ: 513-07-21-01-22-2